OBCHODNÍ PODMÍNKY CZ

Slavomír Halčík , IČO: 07848200, DIČ: CZ 7806129518 (Nejsme plátci DPH) se sídlem Školní 460, Kaznějov 331 51 Česká republika , pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.nakupnagaleria.sk

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“),

Slavomír Halčík , IČO: 07848200 , DIČ: CZ 7806129518  (Nejsme plátci DPH) se sídlem Školní 460, Kaznějov 331 51 Česká republika , provozní dobou pondělí až pátek od 12:00 hod. do 17:00 hod., telefonní číslo: +421 950 390 833, +420 728 677 522, email: produkty@nakupnagaleria.sk .

upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, tedy smlouva uzavřená distančním způsobem mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou nebo právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nakupnagaleria.sk (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran, ale nevztahují se na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednání zboží v rámci své ekonomické činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1. 4. Obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny ve slovenském a  českém jazyce.

1. 5. Prodávající si vyhrazuje právo znění obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1. 6. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst.2 OZ se nepoužije.

1.7. Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího, která zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, smlouva nevznikne.

1.8. Kupní smlouva při takto prováděném způsobu nákupu se uzavírá ve slovenském a českém jazyce okamžikem odeslání objednávky a bankovním převodem požadované finanční částky ze strany kupujícího na účet prodávajícího. Prodávající po obdržení objednávky a následně i finanční částky potvrdí kupujícímu neprodleně elektronickou poštou, a to na adrese elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně, telefonicky apod.).

Pokud je zboží již vyprodáno, prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím komunikace na dálku.

1.9. Různé druhy zboží jsou objednávány od jiných dodavatelů, přičemž každý druh zboží je dodáván samostatně. Více druhů zboží nebo větší množství zboží je dodáváno ve více zásilkách s odlišnou dobou dodání.

1.10. Předpokládaná doba dodání od oznámení odeslání je 10 až 40 pracovních dní. Tuto dobu dodání nemůže poskytovatel webu garantovat, jedná se pouze o orientační údaj. Tato doba dodání se může prodloužit z důvodů dovolených, svátků anebo v důsledku zdržení vlivem letecké nebo námořní pošty včetně české nebo slovenské pošty.

Prodloužení o 10 pracovních dní z výše uvedených důvodů není porušením dodacích podmínek.

O předpokládané dodací době je kupující informován u každého výrobku.

1.11. Fotografie zboží jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat zboží. Může být i zkresleno nastavením monitoru. Zboží je dodáváno bez baterií, pokud není přímo uvedeno jinak.

1.12. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání objednávky.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

1.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačního prostředku na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1.14. Kupující poskytuje osobní údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy, tedy pouze takové informace, které jsou nezbytné pro zajištění transparentního zpracování. Tyto údaje budou předány do třetí země za účelem uskutečnění daného obchodu.

2. Cena zboží a platební podmínky

2. 1.  Prodávající není plátcem DPH.

2. 2. Prodávající požaduje uhradit kupní cenu zboží předem. Kupující je povinen uhradit před dodáním zboží dle kupní smlouvy cenu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V tomto případě záleží na způsobu doručení, který si kupující vybere. Balné je obsaženo v ceně dopravy.

2.3. Platba při převzetí zboží „na dobírku“ není možná a to z důvodu zaslání objednaného zboží přímo od výrobce kupujícímu.

2. 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží v měně EUR společně s uvedením variabilního symbolu platby na číslo účtu :

2201125220 , IBAN : SK29 8330 0000 0022 0112 5220 , BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX vedeného u bankovní společnosti : FIO Banka , Nitra, Štefánikova trieda 27, 949 01 , nebo CZK společně s uvedením variabilního symbolu platby na číslo účtu :

2501415131 , IBAN : SK76 8330 0000 0025 0141 5131 , BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX vedeného u bankovní společnosti : FIO Banka , Nitra, Štefánikova trieda 27, 949 01 . Závazek kupujícího uhradit kupní cenu zboží je splněn okamžikem připsání celé příslušné částky na účet prodávajícího.

2.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li to stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad-fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu uvedenou kupujícím.

2.6. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků.

2.7. Zboží je objednané po připsání platby ihned od dodavatelů z Asie.

3. Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

3.1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Součástí těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který kupující při jeho využití vyplní a odešle.

3.2. Kupující je povinen v případě odstoupení od smlouvy písemně informovat o tomto prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy může prodávající zaslat na adresu provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

3.3. V případě, kdy kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva ruší od počátku. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy, musí být zasláno nebo předáno prodávajícímu nejpozději do čtrnácti dní od odstoupení od smlouvy.

3.4. Prodávající při odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, tedy bezhotovostně.

Jiným způsobem vrátí prodávajícímu peněžní prostředky pouze tehdy, když s tím kupující souhlasí, a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí.

3.5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, poškození vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, prodávající je oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

3.6. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit a to v případě pokud platí, že od smlouvy může odstoupit kupující. Prodávající za této podmínky může také odstoupit od smlouvy kdykoliv až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, po odečtení prokazatelně vzniklých nákladů na straně prodávajícího.

3.7.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

4. Dodání zboží

4.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající.

4. 2. Je-li podle kupní smlouvy prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání.

4.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

Ve státě doručení je zboží dopravováno prostřednictvím České a Slovenské pošty.

Podpisem převzetí kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci z důvodu porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

4. 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným nebo jiným doručováním zboží.

4. 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou být upraveny zvláštními dodacími podmínkami prodávajícího, pokud budou vydány.

5. Odpovědnost za vady

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

5. 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména:

a) zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

b) zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží obvykle používá

c) zboží odpovídá jakosti nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze, byla li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

d) zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

e) zboží je kompletní

f) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

5.3. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, uplatňuje kupující u prodávajícího.

5. 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

Kupující má nárok dle své volby: na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada této součásti. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Pokud se vyskytne opravitelná vada opakovaně, třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady nebo má zboží větší počet vad, nejméně tři vady současně, může kupující uplatnit slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy.

Během 6 měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující při převzetí zboží o vadě věděl nebo ji způsobil sám.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

5. 5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů

6. 2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací o obchodních sdělení prodávajícímu.

6.3. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn je měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

6.4. Kupující má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, které se ho týkají

6.5. Na území každého členského státu je zřízen dozorový úřad, který monitoruje a vymáhá uplatňování tohoto nařízení, zabývá se stížnostmi

7.Ostatní ustanovení

7.1. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy.

Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 , IČ: 000 20 869, číslo telefonu +420 296 366 360, email: adr@coi.cz , bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Nebo Slovenská obchodní inspekce se sídlem Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČ:    17331927, PO BOX 29, tel. číslo +421 258 272 159 , email: info@soi.sk  bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.soi.sk .

7.2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se nepodařilo s prodávajícím spor vyřešit přímo. Návrh lze podat do jednoho roku, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

7.3. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europe.eu/consumers/odr/.

7.4. Kupující se může obrátit o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz.

7.5. Prodávající se zavazuje usilovat o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, za předpokladu, že je kupující neodmítne.

7. 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

7. 7. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

7.7. V případě rozhodného práva se vzájemné spory budou řešit na základě českého práva.

7.9. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí příslušnými zákony.